Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de voorwaarden als PDF

Algemene voorwaarden van FORTEM Concepts B.V., gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: FORTEM Concepts) en haar opdrachtgevers (hierna te noemen: opdrachtgever). 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Voor zover de aard of strekking van de bepalingen daaraan niet in de weg staat, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. FORTEM Concepts, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82107734 .

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie FORTEM Concepts een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen FORTEM Concepts en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee FORTEM Concepts zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.

5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens FORTEM Concepts te verlenen diensten, zoals het geven van advies, ontwerpen/bouwen en/of onderhouden van websites, zoekmachine-optimalisatie (SEO), contentbeheer, de opzet en/of beheer van SEA campagnes, de opzet en/of beheer van social media campagnes, domeinnaamregistratie en/of overige diensten.

6. Website: iedere in het kader van de overeenkomst door of namens FORTEM Concepts voor de opdrachtgever te ontwikkelen cq. te vervaardigen website, platform of portal, waaronder in de zin van deze algemene voorwaarden mede een mobiele webapplicatie aangemerkt kan worden.

7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, begrotingen en op alle met FORTEM Concepts aangegane overeenkomsten (schriftelijk of digitaal/mail) tot het leveren van diensten, producten en goederen. Een algemene verwijzing door opdrachtgever naar welke andere (eigen) algemene (inkoop)voorwaarden dan ook, wordt door FORTEM Concepts niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk/digitaal overeengekomen. Onder offertes en begrotingen wordt ook verstaan de door FORTEM Concepts per e-mail bevestigde (prijs)afspraken. Ingeval er geen begrotingen aan een opdracht ten grondslag liggen wordt artikel 3 lid 6 als maatgevend beschouwd voor definitieve afrekening.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FORTEM Concepts en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van FORTEM Concepts is vrijblijvend. FORTEM Concepts is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.

2. FORTEM Concepts is aan de opdracht of order van de cliënt gebonden, wanneer FORTEM Concepts de order schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Opdrachtgever is zowel door schriftelijke als digitale/e-mailopdracht gebonden.

3. Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij door opdrachtgever zijn verzocht en door FORTEM Concepts bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten zullen na schriftelijke/digitale goedkeuring worden doorberekend aan cliënt.

4. FORTEM Concepts is gerechtigd eventueel (door derden of algemene) doorgevoerde prijs­wijzigingen, die zijn opgetreden tussen datum van begroting en datum van uitvoering, door te berekenen.

5. Indien opdrachtgever besluit om welke reden dan ook een opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien, dan is opdrachtgever verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren aan FORTEM Concepts te vergoeden.

6. Indien door welke omstandigheid dan ook een opdracht van opdrachtgever niet schriftelijk/­digitaal wordt vastgelegd is FORTEM Concepts gerechtigd op basis van de werkelijk bestede uren en diensten de opdracht aan opdrachtgever door te belasten, tenzij anders wordt overeengekomen.

7. Aan een aanbod van FORTEM Concepts dat een kennelijke fout of vergissing bevat of aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht FORTEM Concepts niet tot de nakoming van een gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van FORTEM Concepts, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FORTEM Concepts anders aangeeft.

10. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

1. FORTEM Concepts is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden (hulppersonen).

2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van eventuele hulppersonen van FORTEM Concepts. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan FORTEM Concepts, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

4. Opdrachtgever vrijwaart FORTEM Concepts tegen elke aanspraak welke derden jegens FORTEM Concepts zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interesses, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van FORTEM Concepts voor opdrachtgever verricht.

5. Tenzij anders overeengekomen zal FORTEM Concepts de ingekochte diensten en producten rechtstreeks aan de leverancier voldoen en aan opdrachtgever doorbelasten met een opslag voor rente, risico en winst.

6. Indien de door FORTEM Concepts ingeschakelde leverancier (eigen) algemene voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de landelijke leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie) hanteert kunnen die eveneens van toepassing zijn op de relatie tussen FORTEM Concepts en opdrachtgever, met dien verstande dat bij strijdigheid deze algemene voorwaarden zullen worden gehanteerd.

ARTIKEL 5. | EIGEN WERK

1. FORTEM Concepts berekent al het eigen werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks aan cliënt door op eigen facturen. Wanneer de adviesrol van FORTEM Concepts wordt ingezet op strategisch en conceptueel gebied worden de daarmee ingezette werkzaamheden en diensten of op basis van vooraf afgegeven budgetten of offertes, dan wel op basis van werkelijk bestede uren doorbelast.

2. Onder eigen werk dient hier onder meer te worden verstaan: advieswerk, ontwerpen/bouwen en/of onderhouden van websites, zoekmachine-optimalisatie (SEO), contentbeheer, de opzet en/of beheer van SEA campagnes, de opzet en/of beheer van social media campagnes, domeinnaamregistratie, artwork, teksten (content), prepress-producties, online gepubliceerde producties (zoals bannering) en dergelijke.

3. Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen en/of offertes/begrotingen genoemde werkzaamheden, niet zijnde werkzaamheden genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene voorwaarden, wordt FORTEM Concepts door opdrachtgever gehonoreerd op basis van nader door opdrachtgever en FORTEM Concepts vast te stellen voorwaarden.

4. In voorkomend geval kan door FORTEM Concepts in licentie een dienst worden aangeboden waarbij andere voorwaarden geldig zijn (zoals bijvoorbeeld MailChimp). FORTEM Concepts waarborgt vooraf de juiste informatieverstrekking aan cliënt.

ARTIKEL 6. | TERMIJN

1. De periode waarbinnen FORTEM Concepts de tussen opdrachtgever en FORTEM Concepts overeengekomen diensten moet verrichten, gaat niet eerder in dan nadat:

a) FORTEM Concepts de opdracht schriftelijk/digitaal heeft aangenomen,
b) alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld,
c) alle benodigde bescheiden in haar bezit zijn,
d) opdrachtgever FORTEM Concepts de door FORTEM Concepts voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.

2. Deze overeengekomen termijn(en) is/zijn geschorst, zodra en zolang opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang FORTEM Concepts door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interessen kan doen gelden.

3. Overschrijding van de termijn waarbinnen FORTEM Concepts de diensten zou moeten hebben verleend, door welke oorzaak ook, zal opdrachtgever, behoudens in geval van bewezen wanprestatie van FORTEM Concepts en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.

4. Wanneer FORTEM Concepts op grond van overmacht niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, worden deze tijdens de periode van overmacht en een bij beëindiging daarvan in acht te nemen redelijke termijn opgeschort, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds voor de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade. FORTEM Concepts heeft het recht om tijdens vermelde periode van opschorting de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, in welk geval hiervan schriftelijk/digitaal melding zal worden gedaan aan de opdrachtgever. Vanaf het moment van deze mededeling is de overeenkomst ontbonden, onder gehoudenheid van de opdrachtgever een met dit eventueel reeds verrichte deel van de werkzaamheden overeenkomende prestatie aan FORTEM Concepts te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan: brand en andere bedrijfsongevallen, machineschade, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, onvoorziene ziekte van directie en/of werknemers, boycot, oproer, staat van beleg, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid.

ARTIKEL 7. | VERVAARDIGEN EN OPLEVEREN VAN WEBSITES

1. Indien FORTEM Concepts, ten behoeve van het vervaardigen van websites, platforms en portals, ten aanzien van het verstrekken van specificaties door de opdrachtgever, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen. De opdrachtgever dient FORTEM Concepts steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

2. In geval de overeenkomst voorziet in een abonnement voor aanpassingen van de website op basis van een bepaald aantal minuten per maand, worden deze minuten in rekening gebracht bij aanpassingen die doorgevoerd worden na de live-gang van de website. Voorziet de overeenkomst niet in een dergelijk abonnement voor aanpassing van de website, dan biedt FORTEM Concepts zonder doorberekening van een meerprijs twee kosteloze correctierondes aan. Behoudens tegenbewijs wordt de uitvoering van een correctieronde geacht aan de verzoeken van de opdrachtgever te beantwoorden. Indien FORTEM Concepts uitvoering geeft aan een correctieronde op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3. Aanpassingen in opgeleverde websites worden behoudens het bepaalde in het vorige lid uitgevoerd op basis van het door FORTEM Concepts gebruikelijk gehanteerde uurtarief.

4. Het verzoek tot de uitvoering van kosteloze correctieronden dient binnen bekwame tijd na oplevering van de website te worden medegedeeld aan FORTEM Concepts. Als bekwame tijd wordt aangemerkt een termijn van ten hoogste 14 dagen.

5. Ondergeschikte kleur- en maatafwijkingen ten aanzien van opgeleverde eindontwerpen van websites, bieden geen grond voor reclames, opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN OPDRACHTEN

1. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, dient de opdrachtgever FORTEM Concepts daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan FORTEM Concepts alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van FORTEM Concepts vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade voor zover de wet daaraan ten aanzien van consumenten niet dwingend in de weg staat.

2. Voor zover van een duurovereenkomst als bedoeld in artikel 10 sprake is, is beëindiging daarvan door de opdrachtgever slechts mogelijk voor zover in dat artikel omtrent opzegging is bepaald.

ARTIKEL 9. | DOMEINNAAMREGISTRATIE

1. Het aanbod van een domeinnaam geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid daarvan.

2. De aanvraag van een domeinnaam geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat er voor in dat hij bij de aanvraag alle informatie juist en volledig verstrekt.

3. FORTEM Concepts bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de betreffende domeinnaam laten registreren bij een daarvoor verantwoordelijke hostingpartij. FORTEM Concepts is niet aansprakelijk voor een niet-geaccepteerde aanvraag.

4. De termijn waarbinnen de aangevraagde domeinnaam actief zal zijn, is afhankelijk van derde partijen. De door FORTEM Concepts vermelde termijnen ter zake zijn slechts indicatief. De opdrachtgever kan hieraan nimmer rechten ontlenen.

5. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart FORTEM Concepts van iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van deze domeinnaam.

ARTIKEL 10. | DUUR VAN OVEREENKOMSTEN: DOMEINNAAMREGISTRATIE, WEBHOSTING, BEHEER EN ANDERE ABONNEMENTEN

1. Hebben partijen zich in het kader van de overeenkomst gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (duurovereenkomsten/abonnementen), dan is dit artikel, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing. Van een duurovereenkomst is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in elk geval sprake voor zover de overeenkomst voorziet in beheer van websites en, voor zover dat uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit, marketingwerkzaamheden zoals bijvoorbeeld SEO- en contentactiviteiten.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst aangegaan voor een periode van één jaar.

3. Na verloop van de overeengekomen duur wordt de duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de overeenkomst conform lid 4 tijdig wordt opgezegd. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur steeds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4. Opzegging van duurovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd, dient, behoudens het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid, schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5. Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig door FORTEM Concepts wordt ontvangen, eindigt de duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.

6. Indien de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 12.7, na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting, is FORTEM Concepts gerechtigd de overeenkomsten als bedoeld in dit artikel met onmiddellijke ingang op te schorten of, indiende omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn wettelijk recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervatindien de openstaande betalingen volledig zijn voldaan.

7. FORTEM Concepts is steeds gerechtigd de overeengekomen prijzen van duurovereenkomsten te wijzigen. In geval de duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken. FORTEM Concepts zal de opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk een maand voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. Indien de opdrachtgever niet met de voorgenomen prijswijziging instemt, is hij gerechtigd de overeenkomst – tot de dag dat de prijswijzing van kracht wordt – op te zeggen, doch uitsluitend voor zover FORTEM Concepts in dergelijke gevallen niet alsnog uitdrukkelijk verklaart de overeenkomst onder de voorlaatst overeengekomen prijscondities te willen nakomen.

8. Ingeval opdrachtgever verplichtingen krachtens een overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, bij aanvraag van zijn faillissement, voorlopige verlening van surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt opdrachtgever zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn, en heeft FORTEM Concepts naar haar keuze het recht zonder sommatie de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of eveneens zonder sommatie en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeel­telijk te ontbinden, zonder dat FORTEM Concepts tot enige schadevergoeding is verplicht.

9. FORTEM Concepts behartigt de belangen van opdrachtgever binnen de gestelde grenzen van de opdracht. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg en/of toestemming werkzaamheden door anderen te laten verrichten binnen de verstrekte opdracht.

10. Alle ontwerpen, bestanden en gewenste gegevens en/of producten zullen op eerste aanvraag door FORTEM Concepts aan opdrachtgever worden overgedragen, mits door opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

11. Indien de relatie tussen FORTEM Concepts en opdrachtgever wordt beëindigd blijven deze algemene voorwaarden rechtsgeldig voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

ARTIKEL 11. | INFORMATIEVERSTREKKING, TERMIJNEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMSTEN, MEERWERK

1. Indien de FORTEM Concepts in het kader van de uitvoering van overeenkomstgegevens van de opdrachtgever benodigd is, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat deze gegevens tijdig ter beschikking van FORTEM Concepts worden gesteld. Deze gegevens omvatten alle gegevens waarvan FORTEM Concepts heeft verzocht deze aan hem te verstrekken, alsmede alle gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat die gegevens voor de opzet en/of uitvoering van de overeenkomst relevant zijn.

2. Indien de overeenkomst uitvoerings-of (op)leveringstermijnen vermeldt, betreffen dit te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van FORTEM Concepts treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever FORTEM Concepts schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen FORTEM Concepts de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatst bedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings-en (op)leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat FORTEM Concepts alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de opdrachtgever en FORTEM Concepts tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. FORTEM Concepts zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

4. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeen gekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. FORTEM Concepts zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

5. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is FORTEM Concepts gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van FORTEM Concepts op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

6. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijs verhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij FORTEM Concepts de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. FORTEM Concepts zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan FORTEM Concepts een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

8. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. FORTEM Concepts is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst FORTEM Concepts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is FORTEM Concepts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3. Voorts is FORTEM Concepts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door FORTEM Concepts op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die FORTEM Concepts ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien FORTEM Concepts de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar. Opschorting en ontbinding bij hosting en opgeleverde websites

7. In geval van wanbetaling past FORTEM Concepts, in afwijking van lid 1, ter zake opschorting het volgende beleid toe. In geval de opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling voor geleverde diensten e/o producten te voldoen, is FORTEM Concepts gerechtigd de toegang voor de opdrachtgever tot de backend van de betreffende website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door FORTEM Concepts ontvangen, dan is FORTEM Concepts gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De website kan door FORTEM Concepts offline worden gehaald indien de opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is FORTEM Concepts tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 13. | GARANTIE FORTEM CONCEPTS

1. FORTEM Concepts staat er voor in dat zij de tussen opdrachtgever en haar overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen zal verrichten.

2. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten door opdrachtgever schriftelijk/digitaal worden gereclameerd binnen 8 (acht) dagen nadat FORTEM Concepts de verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd. Bij gebreke van bedoelde reclame binnen genoemde termijn vervalt de garantieverplichting van FORTEM Concepts ten aanzien van die gebreken. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontheft opdrachtgever niet van verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere overeenkomst met FORTEM Concepts mochten voortvloeien.

3. Vorderingen welke opdrachtgever uit hoofde van garantieverplichtingen mocht hebben, vervallen uiterlijk 6 (zes) maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. FORTEM Concepts is van haar garantieverplichting geheel ontheven, indien opdrachtgever derden buiten voorkennis en toestemming van FORTEM Concepts werkzaamheden aan het door FORTEM Concepts verrichte werk laat doen of deze zelf verricht, dan wel indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4. De garantie voor werkzaamheden door FORTEM Concepts ten behoeve van opdrachtgever aan derden opgedragen, strekt zich slechts uit voor zover bedoelde derden FORTEM Concepts in dat geval geheel vrijwaren.

5. De volledige kosten, zowel de buitenrechtelijke als de gerechtelijke, die door FORTEM Concepts moeten worden gemaakt ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van opdrachtgever worden ingeschakeld, komen voor rekening van opdrachtgever indien de oorzaak van dat conflict een gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van opdrachtgever.

6. FORTEM Concepts draagt zorg voor geheimhouding van alle door de opdrachtgever verstrekte informatie en ter beschikking gestelde gegevens. Ook databases met adresgegevens vallen onder deze geheimhoudingsplicht. FORTEM Concepts is in die gevallen ook gehouden aan de door de overheid vastgestelde wettelijke kaders m.b.t. bijvoorbeeld Wet AVG en de meldplicht datalekken.

 

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

1. FORTEM Concepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien FORTEM Concepts bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van FORTEM Concepts vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, abonnementsprijzen of een uurtarief.

2.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door FORTEM Concepts vermelde prijzen exclusief btw.

3. FORTEM Concepts is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In die gevallen is FORTEM Concepts niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat deze vooruitbetaling volledig is voldaan.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden duurovereenkomsten jaarlijks vooraf gefactureerd.

5. Tenzij anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum op de door FORTEM Concepts voorgeschreven wijze. Aftrek van enige korting of schuldvergelijk is opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders wordt overeengekomen.

6. Reclames op facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk/digitaal te worden aangemeld.

7. In geval uitdrukkelijk automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in lid 8, redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan FORTEM Concepts de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.

8. De opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder verrekening of schuldvergelijking.

9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.

10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 16. | VRIJWARING AANSPRAKELIJKHEID

1. FORTEM Concepts is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

2. FORTEM Concepts verricht werkzaamheden en levert producten en diensten naar beste inzicht en vermogen. FORTEM Concepts verbindt zich ter zake echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer instaan voor het behalen van de resultaten die de opdrachtgever met het verlenen van de opdracht aan FORTEM Concepts beoogt te behalen.

3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is FORTEM Concepts nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van back-ups om gegevensverlies te voorkomen, onder meer wat betreft e-mails.

4. FORTEM Concepts is voorts nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door FORTEM Concepts geleverde websites en e-mailaccounts van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze e-mailaccounts, websites of onderdelen daarvan.

5. FORTEM Concepts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van FORTEM Concepts afhankelijk is.

6. FORTEM Concepts is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig (kunnen)verkrijgen van de verhuiscode van de voorgaande hostingprovider van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geadviseerd de verbintenis met de voorgaande hostingprovider niet eerder op te zeggen dan nadat de verhuiscode door FORTEM Concepts is verkregen.

7. De opdrachtgever aanvaardt de omstandigheid dat bij verhuizen van het domein van downtime sprake kan zijn. Deze omstandigheid kan niet als tekortkoming van FORTEM Concepts worden aangemerkt en lijdt nimmer tot aansprakelijkheid van FORTEM Concepts.

8. De opgeleverde websites, platforms en/of portals zijn uitsluitend compatibel met Chrome 36 en hoger, Safari 7 en hoger, Firefox 29 en hoger, Iphone 6 en hoger en mobile safari versie 6 en hoger. Voor de geschiktheid bij gebruik van oudere versies van deze browsers en andere browsers kan FORTEM Concepts niet instaan.

9. In geval de website door of namens FORTEM Concepts wordt gehost, maar de domeinnaam niet bij diezelfde hostingpartij staat geregistreerd, is het mogelijk dat de koppeling tussen de website en het domein niet deugdelijk werkt, wat resulteert in het niet aankomen van e-mailberichten naar aanleiding van ingevulde webformulieren op de website. Ter zake kan FORTEM Concepts geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

10. De opdrachtgever aanvaardt dat in geval hijzelf dan wel door middel van een derde voorziet in hosting van door of namens FORTEM Concepts opgeleverde websites, deze websites niet door FORTEM Concepts kunnen worden geüpdatet wat kan resulteren in verhoogde veiligheidsrisico’s. Ter zake kan FORTEM Concepts geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

11. FORTEM Concepts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijkheid van FORTEM Concepts bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die inde zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FORTEM Concepts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan FORTEM Concepts toegerekend kunnen worden;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

12. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verder gaande aansprakelijkheid van FORTEM Concepts mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van FORTEM Concepts betrekking heeft.

13. Nimmer zal de aansprakelijkheid van FORTEM Concepts meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van FORTEM Concepts daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van FORTEM Concepts dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

14. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FORTEM Concepts bedraagt één jaar.

15. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van FORTEM Concepts, zal de opdrachtgever FORTEM Concepts vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens FORTEM Concepts.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle door FORTEM Concepts ontwikkelde concepten, producten (zoals geleverde websites, applicaties, overige software, materialen, prepress-bestanden, (stans)mallen, ontwerpen, schetsen, modellen, online producties, foto’s, webvideo’s en dergelijke) die door, onder licentie of namens FORTEM Concepts bij de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd of zijn ontwikkeld, zijn (evenals het auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom daarop, alsmede het onbeperkte recht om daarvan gebruik te maken) onvervreemdbaar eigendom van FORTEM Concepts. Het is de opdrachtgever verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

2. Na afronding en betaling van de opdracht kunnen, indien vooraf schriftelijk overeengekomen, de ontwikkelde producten vrij van rechten worden overgedragen aan opdrachtgever. Uitzonderingen hierop, zoals werk door bepaalde toeleveranciers die het auteursrecht/intellectuele eigendom niet willen overdragen, vallen buiten deze bepaling.

3. Opdrachtgever garandeert FORTEM Concepts te allen tijde dat het gebruik door FORTEM Concepts van door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, FORTEM Concepts niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

4. Opdrachtgever vrijwaart FORTEM Concepts volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden jegens FORTEM Concepts te gelde zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 3 van dit artikel genoemde garantie.

5. Alle door FORTEM Concepts in licentie uitgewerkte producten zullen eigendom blijven van de licentiehouder, tenzij met de licentiehouder contractueel afwijkende afspraken worden vastgelegd.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van FORTEM Concepts aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

4. FORTEM Concepts heeft daarenboven het recht, als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.

Oisterwijk, 5 maart 2021